Bekkering Lastechniek voor al uw lasbenodigdheden
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bekkering Lastechniek B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Breda op 20 januari 2022

Artikel 1: Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter weergegeven woorden de navolgende betekenis:

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op en maken deel uit van elke Aanbieding en/of Offerte en/of Opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst betreffende de levering van zaken door Bekkering aan haar Wederpartij en/of het bij wijze van Aanneming van werk door Bekkering ten behoeve van haar Wederpartij verrichten van werkzaamheden en/of het de door Bekkering in het kader van een Huurovereenkomst ten behoeve van haar Wederpartij verlenen van diensten, een en ander al dan niet via derden, tenzij Partijen die toepasselijkheid en dat deel uitmaken van uitdrukkelijk en Schriftelijk hebben uitgesloten of uitdrukkelijk, Schriftelijk en specifiek hebben beperkt.
 2. Bekkering sluit de toepasselijkheid van eventueel door haar Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden bij deze uitdrukkelijk uit, in die zin dat zij de algemene voorwaarden van haar Wederpartij niet aanvaardt.
 3. De uit de Aanbieding en/of Offerte en/of Opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst voor de Wederpartij voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door de Wederpartij niet anders dan met uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Bekkering aan derden worden overgedragen. Voormelde rechten en verplichtingen zijn evenmin vatbaar voor overgang van rechtswege.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden op enig moment nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden en/of onverbindend mochten worden verklaard, dan laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden onverlet. Partijen zullen over de nietige of vernietigde en/of onverbindend verklaarde bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig en/of verbindend is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.
 5. Bekkering is bevoegd tot wijziging van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbieding en/of Offerte en/of Opdrachtbevestiging

 1. Elke Aanbieding en/of Offerte van Bekkering is vrijblijvend in die zin dat Bekkering gerechtigd is om haar Aanbieding en/of haar Offerte zonder opgaaf van redenen binnen vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan door haar Wederpartij te herroepen.
 2. Elke Aanbieding en/of Offerte van Bekkering is geldig gedurende 30 dagen na de datum van Aanbieding en/of Offerte, tenzij Bekkering (daarin) uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere termijn heeft omschreven.
 3. Elke Aanbieding en/of Offerte van Bekkering is exclusief het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten door Bekkering, tenzij Bekkering (daarin) uitdrukkelijk en Schriftelijk de door haar te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten heeft omschreven en tenzij die Aanbieding en/of Offerte juist uitdrukkelijk ziet op het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten door Bekkering, zoals bij Aanneming van werk en/of een Huurovereenkomst.
 4. Indien haar Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat een Aanbieding en/of Offerte en/of Opdrachtbevestiging van Bekkering een kennelijke fout bevat, kan Bekkering niet aan die Aanbieding en/of die Offerte en/of die Opdrachtbevestiging worden gehouden.
 5. Een Aanbieding en/of Offerte uit voorraad geldt slechts zolang de voorraad strekt.
 6. Eventuele Documentatie dient slechts ter verduidelijking van de Aanbieding en/of de Offerte en kan zonder voorafgaand bericht van Bekkering aan haar Wederpartij aan verandering onderhevig zijn. De Documentatie bindt Bekkering alleen indien die binding uitdrukkelijk en Schriftelijk is omschreven in een door Bekkering ondertekende Opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Indien een Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt die Overeenkomst tot stand op de dag waarop de Wederpartij de Aanbieding of de Offerte aanvaardt, tenzij Bekkering gebruik maakt van haar in artikel 3 lid 1 van de onderhavige algemene voorwaarden omschreven recht van herroeping, respectievelijk op de dag van verzending door Bekkering aan haar Wederpartij van de door Bekkering ondertekende Opdrachtbevestiging of door de ondertekening door Bekkering van het contract waarin de Overeenkomst is verwoord, een en ander behoudens voor zover elders in de onderhavige algemene voorwaarden ten aanzien van de datum van totstandkoming van de Overeenkomst anders is bepaald.
 2. Eventuele Documentatie dient slechts ter verduidelijking van de Overeenkomst en kan zonder voorafgaand bericht van Bekkering aan haar Wederpartij aan verandering onderhevig zijn. De Documentatie bindt Bekkering alleen indien die binding uitdrukkelijk en Schriftelijk is omschreven in een door Partijen ondertekend contract waarin de Overeenkomst is verwoord.
 3. In de Overeenkomst is de bevoegdheid van Bekkering begrepen om Meerwerk afzonderlijk aan haar Wederpartij in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag aan Bekkering bekend is.
 4. Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken met werknemers van Bekkering en/of door Bekkering ingeschakelde hulppersonen binden Bekkering niet dan nadat en voor zover Bekkering die toezeggingen en/of afspraken uitdrukkelijk en Schriftelijk aan haar Wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 5: Levering

 1. De levering geschiedt aan het door haar Wederpartij aan Bekkering opgegeven adres, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk een ander adres van levering zijn overeengekomen. Indien de Wederpartij geen adres heeft opgegeven of indien Partijen geen adres van levering zijn overeengekomen, geschiedt de levering aan het adres van de Wederpartij.
 2. De door Bekkering aan haar Wederpartij opgegeven levertijd begint te lopen op de laatste van de navolgende dagen:
 1. De door Bekkering aan haar Wederpartij opgegeven levertijd loopt niet in de periode dat de Wederpartij in een of meer verplichtingen, uit welken hoofde dan ook en ongeacht of de redenen daarvoor al dan niet gegrond zijn, jegens Bekkering tekort schiet of indien Bekkering de gegronde vrees heeft dat haar Wederpartij daarin te kort zal schieten.
 2. De door Bekkering opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de tijdige levering door derden aan Bekkering van tijdig door Bekkering bij die derden bestelde zaken. Indien de werkomstandigheden wijzigen of indien tijdige levering door derden aan Bekkering uitblijft, wordt de door Bekkering aan haar Wederpartij opgegeven levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, redelijk is.
 3. De door Bekkering opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij Bekkering die levertijd uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft gegarandeerd. Bekkering dient derhalve bij niet tijdige levering in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Bekkering een redelijke termijn dient te worden gegeven om alsnog te leveren. Niet tijdige levering door Bekkering geeft haar Wederpartij nimmer – derhalve ook niet na ingebrekestelling – recht op de vergoeding van Indirecte schade als gevolg van overschrijding van de levertijd en/of ontbinding van de Overeenkomst, zulks behoudens opzet of grove schuld van Bekkering of haar ondergeschikten.
 4. Een door haar Wederpartij op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete wordt geacht in de plaats te komen van een eventueel recht van de Wederpartij op schadevergoeding. Een dergelijke boete is niet door Bekkering verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht in de zin van artikel 14 van de onderhavige algemene voorwaarden. Eventuele betaling van een boete vindt niet eerder plaats dan nadat de Wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen jegens Bekkering heeft voldaan.
 5. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als door Bekkering geleverd vanaf het moment van transport naar het adres van haar Wederpartij. Vanaf dat moment draagt de Wederpartij het risico voor alle directe en Indirecte schade, die aan of door deze zaken mocht ontstaan.
 6. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de Wederpartij zijn afgenomen, is Bekkering gerechtigd die zaken voor rekening en risico van haar Wederpartij op te slaan, waarbij eventuele kosten van de retourvracht en opslag eveneens voor rekening van de Wederpartij komen. In een dergelijk geval is Bekkering na verloop van een periode van twee maanden bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen en te leveren, onverminderd de verplichting van de Wederpartij om Bekkering volledig schadeloos te stellen, onder andere terzake van winstderving.
 7. Bekkering is gerechtigd om in gedeelten te leveren en te factureren. Voor de garantieduur zal rekening worden gehouden met de verschillende datums van levering.
 8. Bekkering heeft het recht vervangende zaken te leveren die zij geschikt acht voor het beoogde doel indien een zaak ten gevolge van niet aan Bekkering toe te rekenen omstandigheden niet kan worden geleverd, met dien verstande dat de door Bekkering gegeven garanties hierdoor niet worden beïnvloed.

Artikel 6: Prijzen

 1. De door Bekkering gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn gebaseerd op levering (inclusief transport) aan het in artikel 5 lid 1 van de onderhavige algemene voorwaarden omschreven adres en installatie aldaar, dat laatste behoudens voor zover Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk de installatie op kosten van de Wederpartij van Bekkering (via manuren op basis van nacalculatie) zijn overeengekomen, een en ander behoudens voor zover elders in de onderhavige algemene voorwaarden anders is bepaald.
 2. De door Bekkering gehanteerde prijzen worden vermeerderd met btw en kunnen door Bekkering worden verhoogd met de kosten van verzekering.
 3. Indien na de datum van de Overeenkomst tussen Partijen, maar voor de datum van levering van zaken door Bekkering aan haar Wederpartij en/of het bij wijze van Aanneming van werk door Bekkering ten behoeve van haar Wederpartij verrichten van werkzaamheden en/of het de door Bekkering in het kader van een Huurovereenkomst ten behoeve van haar Wederpartij verlenen van diensten, een of meer van de kostprijsfactoren van Bekkering een verhoging hebben ondergaan, al dan niet ten gevolge van voorzienbare omstandigheden, is Bekkering gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Als kostprijsfactoren van Bekkering worden in ieder geval aangemerkt: de grondstofprijzen, de materiaal-, loon- en transportkosten, de valutaverhoudingen, de invoerrechten en belastingen of andere heffingen.
 4. Bij de berekening van Meerwerk zijn de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd alle overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden blijven alle door Bekkering aan haar Wederpartij geleverde en nog te leveren zaken in eigendom aan Bekkering toebehoren totdat alle vorderingen die Bekkering op haar Wederpartij heeft of zal verkrijgen, uit welken hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan. De Wederpartij kan in dit verband geen beroep doen op verrekening.
 2. De Wederpartij is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud van Bekkering vallende zaken zodanig op te slaan dat ze als eigendom van Bekkering identificeerbaar blijven.
 3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van Bekkering vallende zaken aan een ander in eigendom over te dragen, ze te verpanden of er enig ander recht op te vestigen.
 4. Indien haar Wederpartij haar betalingsverplichting jegens Bekkering niet nakomt of indien Bekkering de gegronde vrees heeft dat haar Wederpartij die betalingsverplichting niet zal nakomen, is Bekkering gerechtigd om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken waarop haar eigendomsvoorbehoud rust, bij haar Wederpartij of bij derden die die zaken voor haar Wederpartij houden, terug te halen, alsmede om aan roerende of onroerende zaken bevestigde zaken waarop haar eigendomsvoorbehoud rust, te demonteren en terug te halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een direct, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van 10% per dag van het aan Bekkering verschuldigde bedrag. Het in dit lid omschreven recht van Bekkering laat de betalingsverplichting van haar Wederpartij jegens Bekkering onverlet, zij het dat Bekkering gehouden is de teruggehaalde zaken opnieuw en op kosten van haar Wederpartij aan haar Wederpartij te leveren nadat haar Wederpartij aan al haar betalingsverplichting jegens Bekkering zal hebben voldaan. Het in dit lid omschreven recht van Bekkering laat het recht van Bekkering om de Overeenkomst te ontbinden eveneens onverlet, evenals het recht van Bekkering om eventueel verder geleden schade op haar Wederpartij te verhalen.
 5. Indien derden enig recht op de door Bekkering onder eigendomsvoorbehoud aan haar Wederpartij geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Bekkering hiervan onverwijld Schriftelijk en zoveel mogelijk gedocumenteerd in kennis te stellen.
 6. De Wederpartij is verplicht de door Bekkering onder eigendomsvoorbehoud aan haar geleverde zaken te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, vermissing, storm- en waterschade, met afgifte van een kopie van de polis van de daartoe strekkende verzekering op haar eerste verzoek aan Bekkering. Het is de Wederpartij niet toegestaan eventuele vorderingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de vorige volzin aan derden in pand te geven of hier enig ander recht op te vestigen.
 7. De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Bekkering:

Artikel 8: Reparatie en/of bewerking

 1. Elke reparatie aan en/of een bewerking van een zaak door Bekkering ten behoeve van haar wederpartij geldt als Aanneming van werk en wordt ter keuze van Bekkering uitgevoerd ter plaatse waar de zaken zich bevinden of in een van de filialen van Bekkering.
 2. In geval van reparatie en/of bewerking ter plaatse zal de Wederpartij op eigen kosten en voor eigen risico zorgdragen voor alle inrichtingen en/of voorzieningen die nodig en door de Arbowet vereist zijn om de reparatie en/of bewerking op die locatie te kunnen uitvoeren. De Wederpartij zorgt er voor eigen rekening en risico tevens voor dat:
 1. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een of meer van de in het vorige lid van dit artikel omschreven verplichtingen, wordt een zodanige verlenging van de reparatietijd en/of bewerkingstijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 2. In geval van reparatie en/of bewerking in een van de filialen van Bekkering verblijven de zaken daar geheel voor risico van de Wederpartij.
 3. Indien de door Bekkering gerepareerde en/of bewerkte zaken niet binnen een maand nadat door Bekkering aan haar Wederpartij Schriftelijk kennis is gegeven van het einde van de reparatie en/of bewerking, door die Wederpartij worden geaccepteerd, heeft Bekkering het recht die zaken te verkopen, onder de verplichting de verkoopopbrengst daarvan aan haar Wederpartij uit te keren, na aftrek van de aan Bekkering terzake van de reparatie en/of bewerking, het gebruikelijke bewaarloon en de kosten van de verkoop toekomende bedragen. Indien de opbrengst van de verkoop niet voldoende is om de kosten van reparatie en/of bewerking, het gebruikelijke bewaarloon en de kosten van de verkoop te kunnen voldoen, blijft de Wederpartij onverminderd verplicht tot betaling van het restant van die kosten/dat loon aan Bekkering.

Artikel 9: Verhuur

 1. De Huurovereenkomst tussen Bekkering en haar Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk de (ver)huur voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
 2. De huurperiode vangt aan op de dag dat het gehuurde, met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen daarvan, op transport naar de Wederpartij is gesteld of, indien Partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij het gehuurde bij een van de filialen van Bekkering zal komen ophalen, op de hiervoor overeengekomen dag.
 3. De huurperiode eindigt op de dag dat het gehuurde, met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen daarvan, weer door Bekkering in een van haar filialen is terug ontvangen en aanvaard.
 4. De huurprijs wordt berekend per dag en wordt vermeerderd met btw.
 5. In de huurprijs zijn begrepen de kosten van transport van het gehuurde naar het door haar Wederpartij aan Bekkering opgegeven adres en de kosten van installatie van het gehuurde op dat adres, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Wederpartij geen adres heeft opgegeven of indien Partijen geen adres zijn overeengekomen, wordt het gehuurde getransporteerd naar en geïnstalleerd aan het adres van de Wederpartij.
 6. In de huurprijs zijn niet begrepen de kosten van verzekering van het gehuurde en de kosten van door of namens Bekkering te verrichten reparaties aan het gehuurde. Voormelde kosten kunnen door Bekkering separaat aan haar Wederpartij in rekening worden gebracht.
 7. Bekkering behoudt zich het recht voor om te allen tijde, derhalve ook nadat de Huurovereenkomst tussen Partijen zal zijn gesloten, zonder opgaaf van redenen van haar Wederpartij de voldoening van een waarborgsom tot een door Bekkering te bepalen bedrag te eisen, welke waarborgsom na het einde van de Huurovereenkomst en nadat het gehuurde weer door Bekkering zal zijn terug ontvangen en aanvaard, zal worden verrekend met het door de Wederpartij aan Bekkering verschuldigde. Bekkering is niet gehouden tot enige rentevergoeding over de waarborgsom. De Wederpartij is niet gerechtigd de waarborgsom in mindering te brengen op enig door haar aan Bekkering verschuldigd bedrag.
 8. Indien de Wederpartij het gehuurde niet in goede staat heeft ontvangen, is zij verplicht zulks binnen 24 uur na de aanvang van de huurperiode Schriftelijk aan Bekkering te melden, bij gebreke waarvan de Wederpartij verondersteld wordt het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
 9. De Wederpartij is verplicht het gehuurde in de staat waarin zij het heeft ontvangen, te houden en het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken. De Wederpartij is gehouden de instructies met betrekking tot het gebruik van het gehuurde die haar mondeling of Schriftelijk door of namens Bekkering zijn gegeven, strikt op te volgen.
 10. De Wederpartij is verplicht het gehuurde bij de afloop van de huurperiode weer in goede staat, compleet en voorzien van alle daarbij behorende accessoires aan Bekkering ter beschikking te stellen of bij Bekkering in te leveren. Indien de Wederpartij het een of het ander nalaat, is zij gehouden de nieuwwaarde van het niet ter beschikking gestelde gehuurde of het niet ingeleverde gehuurde aan Bekkering te vergoeden.
 11. Het is de Wederpartij verboden om zonder voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Bekkering wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen of te doen aanbrengen.
 12. Het is de Wederpartij verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Bekkering het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of onder te verhuren. Indien voormelde toestemming door Bekkering wordt verleend, is de Wederpartij gehouden de derden erop te wijzen dat de onderhavige algemene voorwaarden ook jegens die derden kunnen worden ingeroepen. De Wederpartij blijft te allen tijde jegens Bekkering aansprakelijk en verantwoordelijk voor de nakoming van haar verbintenissen uit de Huurovereenkomst, alsmede voor de naleving van de onderhavige algemene voorwaarden.
 13. De Wederpartij is verplicht met betrekking tot het gehuurde een zodanige cascoverzekering te sluiten, dat de nieuwwaarde van het gehuurde, te vermeerderen met eventuele huurderving, bij diefstal, vermissing, vernieling of beschadiging van het gehuurde is verzekerd.
 14. Het is de Wederpartij verboden om het gehuurde zonder voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Bekkering buiten Nederland (daaronder begrepen offshore) te brengen. De Wederpartij is verplicht op haar eerste verzoek aan Bekkering mede te delen waar het gehuurde zich bevindt.
 15. Alle risico van het gehuurde is voor de Wederpartij vanaf het hiervoor in lid 2 van dit artikel omschreven moment tot aan het hiervoor in lid 3 van dit artikel omschreven moment.
 16. Het laden en lossen van het gehuurde geschiedt, ongeacht of het gehuurde door Bekkering naar haar Wederpartij wordt getransporteerd of door haar Wederpartij bij Bekkering wordt opgehaald, te allen tijde voor risico van haar Wederpartij. Indien het vervoer van of naar de plaats waar het gehuurde door de Wederpartij wordt gebruikt, wordt opgedragen aan derden, geschiedt zulks, ongeacht door wie de opdracht tot vervoer werd gegeven, voor risico van de Wederpartij.
 17. De Wederpartij is jegens Bekkering aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die aan het gehuurde is toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze schade het gevolg is van de schuld van de Wederpartij en/of van derden en/of van overmacht.
 18. Reparaties van aan slijtage onderhevige onderdelen van het gehuurde, zoals deze ontstaan bij oordeelkundig gebruik daarvan, zijn voor rekening van Bekkering en dienen door Bekkering of door een door Bekkering aan te wijzen persoon te worden verricht. Indien het gehuurde door de Wederpartij buiten Nederland (daaronder begrepen offshore) wordt gebruikt, zijn de hier bedoelde reparaties voor rekening van de Wederpartij en dienen zodanige reparaties door haar te worden verricht, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Behoudens hetgeen hiervoor in dit lid is bepaald, komen de kosten van regulier onderhoud en herstel, uit welken hoofde dan ook opgekomen, ten laste van de Wederpartij.
 19. Bekkering heeft het recht het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Bekkering aan een dergelijke controle mee te werken.
 20. Het is de Wederpartij verboden het gehuurde aard- of nagelvast aan de ondergrond te verbinden.
 21. De Wederpartij is verplicht Bekkering onverwijld in kennis te stellen van een eventueel (fiscaal bodem)beslag op (een gedeelte van) haar roerende of onroerende zaken of op het gehuurde, van een verzoek om haar failliet te verklaren, alsmede van een aanvraag om haar surseance van betaling te verlenen. De Wederpartij is tevens verplicht om aan de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onverwijld inzage te geven in de met Bekkering gesloten Huurovereenkomst, alsmede in de onderhavige algemene voorwaarden. Bekkering heeft in de in dit lid omschreven gevallen het recht om zonder tussenkomst van de rechter de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of als ontbonden te beschouwen en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd het recht van Bekkering om jegens haar Wederpartij haar rechten ingevolge de wettelijke bepalingen omtrent de ontbinding van een overeenkomst op grond van een tekortkoming in de nakoming daarvan geldend te maken.

Artikel 10: Betaling

 1. Voor zover op de door Bekkering aan haar Wederpartij geleverde zaken geen eigendomsvoorbehoud rust, draagt Bekkering die zaken over aan haar Wederpartij onder gelijktijdige vestiging van een stil pandrecht tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen haar Wederpartij uit welken hoofde dan ook aan Bekkering verschuldigd is of zal worden.
 2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen de overeengekomen prijs, de kosten van eventueel Meerwerk en eventuele prijsverhogingen zoals hiervoor in artikel 6 lid 3 omschreven binnen 30 dagen na de factuurdatum door haar Wederpartij aan Bekkering worden voldaan. Gedeeltelijke leveringen mogen afzonderlijk door Bekkering worden gefactureerd.
 3. Alle betalingen aan Bekkering dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking en ongeacht aanspraken op schadevergoeding of anderszins te geschieden in een van de filialen van Bekkering of door storting op een door Bekkering aan te wijzen bankrekening.
 4. Indien de Wederpartij Bekkering niet, niet tijdig of niet volledig heeft betaald, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal zij vanaf 30 dagen na de factuurdatum zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist naast de wettelijke rente tevens een boeterente verschuldigd zijn van 1% per maand of een gedeelte van de maand, zowel de wettelijke rente als de boeterente te berekenen per dag, over het aan Bekkering verschuldigde bedrag, te vermeerderen met alle door de niet-tijdige betaling opkomende werkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een eventuele aanvraag van het faillissement van de Wederpartij. De Wederpartij is terzake van de buitengerechtelijke kosten minimaal aan Bekkering verschuldigd:
 1. De bij Bekkering binnenkomende betalingen van de Wederpartij strekken tot voldoening van de oudste bij Bekkering openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de Wederpartij te dien aanzien anders.
 2. Bekkering is te allen tijde gerechtigd om adequate zekerheid, ter beoordeling van Bekkering, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van haar Wederpartij jegens haar van haar Wederpartij te verlangen. Indien haar Wederpartij weigert om de door Bekkering verlangde zekerheid te stellen, is Bekkering gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Bekkering op vergoeding van schade en/of kosten en/of winstderving.
 3. Bekkering mag de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst jegens haar Wederpartij opschorten indien haar Wederpartij in gebreke is gebleven met de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst jegens Bekkering. Bekkering is gerechtigd de afgifte van zaken van haar Wederpartij die zij onder zich heeft, op te schorten totdat al haar opeisbare vorderingen op de Wederpartij zullen zijn voldaan.
 4. De vordering van Bekkering tot betaling van de gehele prijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling van een overeengekomen termijn door haar Wederpartij, indien het faillissement van haar Wederpartij wordt aangevraagd, indien haar Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, indien haar Wederpartij haar ondercuratelestelling aanvraagt, indien enig beslag op de zaken of vorderingen van haar Wederpartij wordt gelegd en indien haar Wederpartij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 11: Garantie

 1. Bekkering staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan haar Wederpartij geleverde of verhuurde zaken in die zin dat alle gebreken aan die zaken waarvan de Wederpartij bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering of de verhuur ten gevolge van fouten in de constructie en/of de gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijke materialen zijn ontstaan, kosteloos door Bekkering zullen worden gerepareerd of, ter keuze van Bekkering, dat die zaken door haar zullen worden vervangen, een en ander met inachtneming van de hierna omschreven beperkingen. Bekkering staat op dezelfde manier in voor de deugdelijkheid de door haar verrichte reparaties/bewerkingen.
 2. Normale slijtage valt buiten deze garantie, evenals gebreken door onoordeelkundig en/of achteloos gebruik en/of te zware belasting en/of onvakkundig onderhoud en/of onjuiste opslag.
 3. Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte zaken in overleg met haar Wederpartij geeft Bekkering geen garantie, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Op door Bekkering aan haar Wederpartij geleverde of verhuurde zaken die Bekkering van derden heeft betrokken, wordt door Bekkering niet meer garantie gegeven dan door die derden aan Bekkering wordt gegeven, voor zover die garantie kan worden overgedragen en niet reeds ingevolge artikel 6:251 BW op haar Wederpartij is overgegaan.
 5. De beweerdelijke niet-nakoming van haar garantieverplichtingen door Bekkering ontslaat haar Wederpartij niet van de verbintenissen die voor haar uit de met Bekkering gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 6. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verbintenis die voor haar uit de met Bekkering gesloten Overeenkomst voortvloeit, is Bekkering niet tot enige garantie gehouden.
 7. Bekkering is evenmin tot garantie gehouden, indien haar Wederpartij zonder uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Bekkering een reparatie en/of bewerking verricht of door derden laat verrichten aan de door Bekkering aan haar Wederpartij geleverde of verhuurde zaken of de door Bekkering gerepareerde/bewerkte zaken. De kosten die de Wederpartij in dat verband jegens die derden heeft gemaakt, kunnen nimmer op Bekkering worden verhaald.
 8. De Wederpartij is verplicht de door Bekkering aan haar geleverde lastoevoegmaterialen in de originele verpakking in een goed droog magazijn op te slaan tot het ogenblik waarop deze worden verlast. Indien Bekkering zodanige materialen van onvoldoende kwaliteit heeft geleverd en dit door de Wederpartij wordt aangetoond, heeft Bekkering de keuze, onder uitsluiting van alle nadere afspraken, tussen gratis herlevering of vergoeding van de factuurwaarde van die materialen, zulks echter op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Wederpartij aantoont dat zij heeft voldaan aan haar in de eerste volzin van dit lid omschreven verplichting. Bekkering is slechts gehouden tot voormelde garantie indien het gebrek aan de geleverde lastoevoegmaterialen uiterlijk binnen zes weken na levering en binnen drie dagen na de ontdekking daarvan door haar Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk aan Bekkering is gemeld.

Artikel 12: Gebreken en klachten

 1. De Wederpartij dient de door Bekkering aan haar geleverde of verhuurde zaken of de door Bekkering ten behoeve van haar gerepareerde/bewerkte zaken terstond na die levering of die verhuur of die reparatie/bewerking te onderzoeken. De Wederpartij dient na te gaan of die zaken in kwaliteit, kwantiteit, gewicht, maat, et cetera voldoen aan de Overeenkomst. De Wederpartij dient geconstateerde verschillen binnen acht dagen na levering of verhuur of reparatie/bewerking uitdrukkelijk en Schriftelijk aan Bekkering kenbaar te maken, bij overschrijding van welke termijn Bekkering wordt geacht in voormelde opzichten te hebben gepresteerd conform de Overeenkomst, zodat elke aanspraak van haar Wederpartij jegens Bekkering in die opzichten vervalt.
 2. De Wederpartij dient niet uitwendig waarneembare gebreken aan door Bekkering aan haar geleverde of verhuurde zaken of aan door Bekkering ten behoeve van haar gerepareerde/bewerkte zaken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na het verstrijken van de garantietermijn uitdrukkelijk en Schriftelijk aan Bekkering kenbaar te maken, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak van haar Wederpartij jegens Bekkering terzake van die gebreken vervalt.
 3. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, gewicht, maat, et cetera leveren geen gebreken op in de zin van dit artikel.
 4. De Wederpartij dient Bekkering desgewenst in de gelegenheid te stellen de zaken die een beweerdelijk gebrek vertonen en waaromtrent zij klaagt, te inspecteren.
 5. Indien de Wederpartij volgens de voorafgaande leden van dit artikel enige aanspraak kan doen gelden, is zij niet gerechtigd de betaling aan Bekkering op te schorten.

 Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Indien Bekkering jegens haar Wederpartij op enige grond aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot nakoming van haar in artikel 11 van de onderhavige algemene voorwaarden omschreven garantieverplichtingen, onverminderd hetgeen in de overige leden van het onderhavige artikel is bepaald.
 2. Bekkering is niet aansprakelijk voor directe en/of Indirecte schade en/of schade vanwege aansprakelijkheid jegens derden, die is ontstaan door gebreken aan door haar geleverde of verhuurde zaken of door haar gerepareerde/bewerkte zaken, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bekkering of haar ondergeschikten.
 3. Bekkering is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de Documentatie, behalve indien en voor zover de juistheid of volledigheid daarvan uitdrukkelijk en Schriftelijk door Bekkering is gegarandeerd.
 4. Bekkering is niet aansprakelijk voor directe en/of Indirecte schade die is ontstaan doordat Bekkering is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens/informatie zijdens haar wederpartij.
 5. Bekkering is niet aansprakelijk voor schade waarop derden aanspraak mocht maken terzake van schending van de aan die derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
 6. Indien Bekkering op enige grond jegens haar Wederpartij aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid overigens beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Bekkering is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar aan Bekkering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico van Bekkering.
 8. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na het ontstaan of na de ontdekking daarvan door haar Wederpartij aan Bekkering te worden gemeld.
 9. De Wederpartij is gehouden Bekkering te vrijwaren voor elke aanspraak van derden jegens Bekkering tot schadevergoeding terzake van de door Bekkering aan haar Wederpartij geleverde of verhuurde zaken of door Bekkering ten behoeve van haar Wederpartij gerepareerde/bewerkte zaken waarvoor de aansprakelijkheid van Bekkering jegens haar Wederpartij is beperkt of uitgesloten. De Wederpartij is gehouden tot schadeloosstelling van Bekkering voor alle schade, kosten en interesten die voor Bekkering mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen die door derden terzake van de gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst tegen Bekkering worden ingesteld.
 10. In alle gevallen waarin Bekkering een beroep doet op het bepaalde in dit artikel, kunnen haar eventueel aangesproken ondergeschikten daarop eveneens een beroep doen, als ware de in dit artikel omschreven bedingen eveneens ten behoeve van die ondergeschikten gesloten.

Artikel 14: Overmacht

 1. Indien Bekkering door overmacht tot gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst wordt verhinderd, is zij niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens haar Wederpartij. Bekkering heeft het recht gedurende de periode van overmacht alle of enkele verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst, voor zover nog niet nagekomen, te ontbinden zonder dat Bekkering tot vergoeding van enige schade aan haar Wederpartij zal zijn gehouden.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan alle van de wil van Bekkering onafhankelijke, al dan niet voorzienbare storingen of belemmeringen, waardoor de gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk, kostbaarder of bezwaarlijker wordt, alsmede, voor zover niet reeds onder het voorafgaande begrepen, (burger)oorlog of (burger)oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of werkliedenuitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel (zowel van Bekkering als van derden waarvan Bekkering haar zaken betrekt), bedrijfsstoringen, stremming van de aanvoer, breuk aan machines of gereedschappen, inkrimping van de productie en gebrek aan (hulp)materialen, brandstoffen en elektriciteit, wettelijke bepalingen of andere bepalingen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, alsmede iedere omstandigheid, van welke aard dan ook, waardoor het voor Bekkering redelijkerwijs onmogelijk is om de Overeenkomst op normale wijze geheel of gedeeltelijk na te komen.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke verhindering tot nakoming van de Overeenkomst door Bekkering ten gevolge van overmacht is Bekkering gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Bekkering tot enige schadevergoeding jegens haar Wederpartij zal zijn gehouden. Gedurende de periode van opschorting is Bekkering bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor nakoming van de Overeenkomst dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding daarvan.
 2. In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst op grond van lid 1 van dit artikel is Bekkering gerechtigd terstond betaling van haar Wederpartij te verlangen van de ter nakoming van de Overeenkomst reeds door haar gereserveerde of geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid kan worden toegekend. In geval van zodanige ontbinding is de Wederpartij gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de gereserveerde zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Bekkering bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van haar Wederpartij op te slaan of te verkopen.
 3. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met Bekkering gesloten Overeenkomst voortvloeit, alsmede indien Bekkering aanwijzingen heeft omtrent de verminderde kredietwaardigheid van haar Wederpartij, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of haar Wederpartij haar verplichtingen jegens Bekkering nog wel zal kunnen nakomen en voorts in geval van enig beslag op de zaken of vorderingen van haar Wederpartij, het faillissement, de surseance van betaling of de ontbinding van haar Wederpartij, de stillegging of de liquidatie van het bedrijf van haar Wederpartij, alsook in geval van de ondercuratelestelling of het overlijden van haar Wederpartij, wordt de Wederpartij geacht van rechtswege jegens Bekkering in verzuim te zijn en is Bekkering gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Bekkering tot enige schadevergoeding of garantie jegens haar Wederpartij zal zijn gehouden en onverminderd alle Bekkering verder toekomende rechten. In al deze gevallen is elke vordering van Bekkering op haar Wederpartij onmiddellijk en volledig opeisbaar. Gedurende de opschorting is Bekkering bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor nakoming dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst.
 4. In geval van opschorting krachtens het derde lid van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds door de Wederpartij voldane termijnen, alsmede onder aftrek van de ten gevolge van de opschorting door Bekkering bespaarde kosten, en is Bekkering bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar gereserveerde zaken voor rekening en risico van haar Wederpartij te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens het derde lid van dit artikel wordt de overeengekomen prijs, indien geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden, onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds door de Wederpartij voldane termijnen, alsmede onder aftrek van de ten gevolge van ontbinding door Bekkering bespaarde kosten en is de Wederpartij gehouden om het aldus berekende bedrag aan Bekkering te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Bekkering bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van haar Wederpartij op te slaan en te verkopen.
 5. Het bepaalde in artikel 10 lid 4 van de onderhavige algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Documentatie met inbegrip van alle daarop rustende en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, knowhow, aanspraken of aanvragen ten aanzien van voormelde rechten en overige soortgelijke rechten zijn en blijven te allen tijde eigendom van Bekkering, ook al heeft Bekkering haar Wederpartij terzake daarvan kosten in rekening gebracht, en de Aanbieding en/of Offerte en/of Opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst impliceert geen afstand en/of overdracht en/of licentieverlening daarvan. Het is de Wederpartij verboden om die Documentatie zonder uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Bekkering geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen, aan derden te tonen, jegens derden te gebruiken, algemeen bekend te maken of anders dan voor de juiste uitvoering van de overeenkomst met Bekkering te gebruiken.
 2. De Wederpartij van Bekkering kan geen aanspraak op enige exclusiviteit doen gelden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Partijen worden geacht woonplaats te hebben gekozen aan elk van hun binnen Nederland gelegen filiaal.
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een Aanbieding en/of een Offerte en of een Opdrachtbevestiging van Bekkering en/of een overeenkomst met Bekkering zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland - West-Brabant, locatie Breda tenzij de wet dwingend anders voorschrijft en tenzij Bekkering een andere rechter mocht willen adiëren.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door ze te accepteren kunnen we de website blijven verbeteren en u een betere ervaring bieden Manage cookies